Kinesisk Akupunktur og Fysioterapi

Kontakt

Kontakt

Du kan kontakte mig på Mobil: +45 24266806 for at aftale en tid, eller for en uforpligtende samtale omkring, hvad akupunktur kan gøre for dig.

Hvis jeg er optaget af behandling, så læg venligst en besked, eller send en mail på:

bodil@aarhusakuliv.dk  – så ringer jeg tilbage hurtigst muligt.

Jeg praktiserer i Ry
Der er gode adgangsforhold og fri parkering.

Adresse:

Aarhus Akuliv
v/Bodil Roulund
Tippethøj 31
8680 Ry

bodil@aarhusakuliv.dk

Husk venligst at medbringe 2 lagner til behandling

Persondatapolitik for patientbehandling

Denne blanket anvendes til brug for klinikkens dokumentation efter databeskyttelsesforordningens art. 30.

Dokumentationen skal foreligge skriftligt så den på anmodning kan udleveres til Datatilsynet. Dokumentationen skal ikke indsendes til Datatilsynet, medmindre tilsynet i en konkret sag anmoder om det.

DEN DATAANSVARLIGE
Navn Aarhusakuliv.dk v/Bodil Roulund
CVR.nr. 33126743
Adresse Tippethøj 31, 8680 Ry
Telefonnummer 24266806
E-mailadresse bodil@aarhusakuliv.dk
Hjemmeside Aarhusakuliv.dk
BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER
Behandlingens betegnelse Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter
Formålene med behandlingen Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre god og sikker behandling af patienter. Det kan være nødvendigt at videregive helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren.
KATEGORIER AF REGISTREREDE PERSONER OG KATEGORIERNE AF PERSONOPLYSNINGER
Kategori:

Patienter

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds)
□ Race eller etnisk oprindelse

□ Politisk overbevisning

□ Religiøs overbevisning

□ Filosofisk overbevisning

□ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

□X Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar, mv.

□ Seksuelle forhold eller orientering

□ Strafbare oplysninger

□X Almindelig kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mailadresse, hjemmeadresse samt telefonnummer.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGERNE Kategorier af modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som personoplysningerne overlades eller videregives til Patientbehandling • Andre sundhedspersoner efter reglerne i sundhedsloven • Myndigheder, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed efter reglerne i sundhedsloven og anden særlovgivning • Kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne om disse Data til afregningsformål • Regionale afdelingskontorer • Forsikringsselskaber inkl. sygeforsikringen Danmark

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Forventede tidsfrister for sletning af forskellige kategorier af oplysninger Helbredsoplysninger indeholdt i patientjournaler Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav. Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjournal opbevares mindst 5 år fra seneste journaldato. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.
GENEREL BESKRIVELSE AF DE TEKNISKE OG ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Sikkerhed Fysisk materiale der indeholder patientoplysninger opbevares aflåst.

Kommunikation af elekroniske patientoplysninger sker over sikre forbindelser. Patientoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af klinikken beskyttes med kryptering.

Klinikkens IT-leverandør har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. IT-leverandøren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af patientoplysningerne. Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde, som sikrer mulighed for, at oplysningerne kan genskabes.

IT-leverandøren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til klinikken, der dokumenterer, at leverandøren handler i overensstemmelse med gældende persondataret.